Verkleinen Vergroten  
 
  start » veelgestelde vragen  
 

Veelgestelde vragen

zoeken:
 
     
 

 •  Welkom

 •  Nieuws

 •  De EGD&P?

 •  Ontdek het erfgoed

 •  Steun ons!

 •  Contact

 •  Veelgestelde vragen

 English page

 

Veelgestelde vragen...

 

Wat staat Doel en de omliggende polders te wachten?

Doel en de polders worden bedreigd door de uitbreiding van de Antwerpse haven. De haven is erop uit een zone van bijna 800 hectaren poldergrond om te vormen tot haven- en industriegebied. Het algemene idee is dat zij in dit gebied het grootste containerdok van Europa willen bouwen, genaamd het Saeftinghedok. Voor dit idee bestaat geen concreet plan noch is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd om dit project te verantwoorden. Het enige wat vaststaat, is dat de haven van Antwerpen uiteindelijk de vrije hand krijgt in dit gebied zonder al teveel verzet van burgers of toezicht van overheden.

Om deze inname van grond voor industriële activiteiten mogelijk te maken, is het nodig een hoeveelheid natuurgebieden (soms ook aangeduid als natuurcompensaties) aan te leggen met een totale oppervlakte van 770 hectaren. Dit is nodig om te voldoen aan de normen van de Europese vogel- en habitatrichtlijn en het Europese Natura 2000-plan. Deze nieuwe natuurgebieden ontstaan niet omdat het havenbedrijf begaan is met natuurwaarden, maar wel omdat Vlaanderen in het verleden is veroordeeld door het Europese Hof van Justitie voor de vernietiging van beschermde natuurgebieden bij havenuitbreiding in de jaren 1980 en 1990.

U zou kunnen zeggen dat deze natuurgebieden een goede zaak zijn: meer natuur kan nooit slecht zijn. Maar het zijn de polders die hiervoor moeten wijken. De poldergrond van Doel staat bekend als de meest vruchtbare grond van het Waasland. De Scheldepolders - de meest oostelijke uitlopers van de kustpolders - zijn de laatste getuigen van een uniek landschapsverhaal met grote historische waarde. De polders van Doel zijn een nog goed bewaard stuk open ruimte, iets dat erg zeldzaam is geworden in het Vlaamse landschap. En daarnaast bevindt er zich in de polders zeer veel natuur die in harmonie samenleeft met de mens en het erfgoed. Deze zeldzaam geworden natuur zal door de nieuwe artificiële natuurgebieden worden vernietigd met als paradoxale bedoeling de biodiversiteit te vergroten.

Saeftinghezone
De Saeftinghezone is paars ingekleurd,
de natuurcompensaties zijn groen ingekleurd
(bij de natuurcompensaties is ook Prosperpolder-Noord opgenomen)

Het dorp Doel, de gehuchten Ouden Doel, Saftingen en Rapenburg en tientallen hoeves in de polder zullen worden gesloopt. Daarmee zal veel waardevol erfgoed verloren gaan. Meer dan 1600 hectaren poldergrond zullen verdwijnen (een gebied groter dan de volledige stad Antwerpen). Meer dan 200 inwoners in Doel en de polders zullen worden onteigend en worden gedwongen hun huizen te verlaten (meer dan 700 inwoners hebben reeds onder psychologische druk hun woning verkocht en zijn weggetrokken). Het industriegebied zal worden opgespoten met een laag zand van 9 tot 11 meter hoogte. De natuurgebieden zullen worden ingericht binnen de nog overgebleven polders. Alle gebouwen en bewoners zullen worden verjaagd uit deze streek.

Doel en de polders zullen voor altijd verloren gaan.

 

Is het vernietigen van Doel en de polders nodig?

Economische groei en nieuwe jobs in de haven zijn perfect mogelijk zonder Doel en de polders te vernietigen. De haven van Antwerpen en de Vlaamse regering houden evenwel vol dat de havenuitbreiding noodzakelijk is. Economische groei en nieuwe jobs zijn noodzakelijk. De EGD&P is zich hiervan bewust en verzet zich hier niet tegen. Maar de EGD&P - en met ons nog vele anderen - is ervan overtuigd dat economische groei in de haven mogelijk is zonder dat de haven 1600 hectaren woon- en landbouwgebied hoeft te vernietigen. De bewijzen liggen voor de hand:

  • De totale capaciteit voor containerbehandeling in de haven van Antwerpen wordt amper voor de helft benut. Het jaar 2010 was voor de haven van Antwerpen het op één na beste jaar wat betreft goederen- en containerbehandeling. In dat jaar heeft het Deurganckdok maar op 16% van zijn totale capaciteit gewerkt (volgens gegevens die afkomstig zijn van PSA, DP World en de MLSO). Dit staat los van de economische crisis.
  • De capaciteit voor containerbehandeling stijgt ieder jaar door automatisatie en technologische vooruitgang die de productiviteit van containerterminals verhogen. In de toekomst wordt geschat dat de gemiddelde capaciteit met meer dan de helft zal stijgen. Dit betekent dat er 50% meer containers zullen worden behandeld op dezelfde grond- en wateroppervlakte.
  • Honderden hectaren grond in de haven van Antwerpen zijn nog beschikbaar voor nieuwe bedrijven of worden in de komende jaren in gebruik genomen (vb. Logistiek Park Waasland, Logistiek Park Schijn, Vlakte van Zwijndrecht, Loghidden City van Katoen Natie).
  • Honderden hectaren grond in de haven die in het bezit zijn van chemische en petrochemische bedrijven, liggen er al tientallen jaren ongebruikt bij (vb. Solvay, Exxon Mobil, Monsanto, Lanxess, ...).
  • Bedrijven komen en gaan. Wanneer bedrijven verdwijnen, blijven de gronden ongebruikt achter. Door aan inbreiding te doen, kunnen deze terreinen opnieuw in gebruik genomen worden (vb. de oude terreinen van Opel Antwerpen met een oppervlakte van bijna 100 hectaren).
  • Het wegennet van Vlaanderen is nu reeds overbelast. Indien een extra 9 miljoen vrachtwagens per jaar de haven verlaat of aandoet, zal dit een kwalijk verkeersinfarct teweegbrengen bovenop de stilstand die reeds nu onze wegen beheerst. De Oosterweelverbinding is enkel gericht op de Antwerpse ring. De problemen op andere verkeersknooppunten zullen hiermee niet worden opgelost. Het knelpunt dat Antwerpen nu is, zal zich verplaatsen naar elders.
  • Containerschepen blijven groeien in omvang. Ondanks de recent uitgevoerde Scheldeverdieping, zal Antwerpen in de toekomst de grootste schepen niet kunnen ontvangen (zowel omwille van de diepte, als uit veiligheidsoverwegingen). Momenteel wordt er gebouwd aan schepen met een capaciteit van 18.000 TEU (standaardcontainers). Het is nu reeds millimeterwerk voor de haven van Antwerpen om de grootste schepen van 14.000 TEU te ontvangen.
  • Zeebrugge heeft de perfecte ligging voor het ontvangen van containerschepen en kan zonder problemen verder uitbreiden in zee. De haven van Zeebrugge is in staat de grootste containerschepen te ontvangen en het zou daarom maatschappelijk verantwoord zijn Zeebrugge als containerhaven uit te bouwen in samenwerking met de haven van Antwerpen. In het buitenland is een soortgelijke samenwerking reeds verwezenlijkt door de havens van Hamburg en Bremen.

Er zijn nog tal van andere argumenten die aantonen dat een gigantisch containerdok of logistieke zone aanleggen gelijk staat aan megalomanie. Economische groei is mogelijk binnen de huidige grenzen van de haven en zal in de toekomst ook nog mogelijk zijn.

Uit- en Inbreidingszones
Alle terreinen in de haven waar toekomstige uitbreiding en ontwikkeling nog kan/zal plaatsvinden

 

Waarom worden er natuurcompensaties aangelegd?

In 1988 heeft de Vlaamse overheid de volledige Waaslandhaven en de polders ten noorden daarvan aangeduid als Vogelrichtlijngebied. Dit kaderde binnen het Europese initiatief Natura 2000 voor het behoud van de biodiversiteit in Europa. Alle EU-lidstaten dienden daarbij te voorzien in het behoud van gebieden ter bescherming van de aanwezige vogelpopulaties (Vogelrichtlijn) en andere zeldzame of bedreigde diersoorten (Habitatrichtlijn). In die tijd lagen er in de Waaslandhaven honderden hectaren grond ongebruikt bij omdat de economische 'boom' van de jaren '60 en '70 voorbij was. De landbouwgronden en gehuchten in deze gebieden waren toenertijds onteigend voor de uitbreiding van de haven. Omdat deze gebieden braak bleven liggen, hadden vogels en andere dieren er zich geleidelijk aan genesteld. Maar tijdens de jaren '90 trok de economie opnieuw aan en werden deze gebieden ingenomen door nieuwe bedrijven en haveninfrastructuur. Daardoor verloren de vogels hun verblijfplaats, onder meer door de aanleg van het Deurganckdok.

Maar door het gebied als Vogelrichtlijngebied aan te duiden, is de Vlaamse overheid verplicht ervoor te zorgen dat het vogelbestand ten allen tijde in stand wordt gehouden binnen het aangeduide gebied. Aangezien dit in het verleden nooit is gebeurd, is Vlaanderen meermaals veroordeeld geweest door het Europese Hof van Justitie en de Europese Commissie. Daarom wordt er nu een gigantisch natuurgebied aangelegd om het vogelbestand opnieuw op het peil van 1988 te brengen. Dit natuurgebied moet binnen de vastgelegde grenzen van het Vogelrichtlijngebied liggen. De hoeveelheden vogels uit 1988 zijn gebaseerd op fictieve schattingen aangezien de oorspronkelijke hoeveelheden niet gekend zijn. Vlaanderen pretendeert onschuldig te zijn en beweert dat Europa hen hiertoe dwingt. Maar het is intellectueel oneerlijk Europa met de vinger te wijzen. Toen de Vlaamse overheid de Waaslandhaven had aangeduid als Vogelrichtlijngebied in 1988, wist zij dat het gebied in de onmiddellijke toekomst zou worden gebruikt voor havenuitbreiding. En zij wist dus ook dat deze vogelgebieden in de toekomst gecompenseerd moesten worden.

Bovenop deze natuurcompensaties wordt momenteel ook een intergetijdengebied van 170 hectaren aangelegd in de polders van Prosperpolder tegen de Nederlandse grens. Dit gebied wordt ingericht als natuurgebied dat continu overstroomt door de getijdenwerking van de Schelde. De aanleg ervan kadert binnen de akkoorden gesloten met Nederland voor de uitdieping van de Schelde. Recentelijk heeft Nederland definitief beslist hun onderdeel van dit gebied (de Hedwigepolder) niet te ontpolderen. Vlaanderen houdt evenwel vast aan de aanleg van dit natuurgebied en is op dit moment bezig met het slopen van alle gebouwen binnen deze polder, waaronder de waardevolle Sint-Antoniushoeve en de oude poldertaverne 'De Schoof'.

Uit- en Inbreidingszones
De groen ingekleurde gebieden zijn de toekomstige natuurcompensaties die zullen worden aangelegd
(donkergroen: natuurcompensaties, lichtgroen: intergetijdengebied Prosperpolder)

 

Zal de haven nog verder uitbreiden?

De haven van Antwerpen heeft in haar Strategisch Plan (2006) aangegeven dat deze havenuitbreiding de laatste grote uitbreiding zal zijn. Het is onwaarschijnlijk dat Kieldrecht of Verrebroek in de toekomst zullen verdwijnen. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de haven zich in de toekomst zal richten tot de natuurgebieden die nu worden aangelegd. Mits een aantal wettelijke aanpassingen, spitsvondigheden of nieuwe natuurcompensaties mag dit geen probleem vormen. Dat is de verborgen tactiek die de haven van Antwerpen op dit moment hanteert. Door nu in dit gebied natuurcompensaties aan te leggen en alle bewoners te verjagen, verzekeren zij dit gebied voor de toekomst. Men kan dus spreken van verdoken havenuitbreiding.

 

Waarom zijn Doel en de polders waardevol?

Doel en het omringende polderland zijn de laatste getuigen van een uniek urbanisatie- en landschapsverhaal. Doel in zijn huidige vorm is gesticht in 1614, maar de eerste sporen van bewoning dateren uit de 12e eeuw. Vóór de 17e eeuw was Doel een eiland in de Schelde. De eerste vermelding van deze plek dateert van 1267, wanneer Doel 'De Doolen' heette. ‘De Doolen’ verwijst naar ‘greppel’, ‘grensgreppel’ en ‘grenswater’. De meervoudsvorm ‘De Doolen’ duidt op een geheel van eilandjes. Dat zie je ook op de eerste afbeelding van Doel (Scheldekaart van 1468, bewaard in het Rijksarchief te Brussel).

Herhaaldelijk heeft men getracht dit gebied in te polderen, maar dat vlotte niet. Tot de 18de eeuw was Doel een eiland temidden van ondergelopen land en zelfs op de dag van vandaag heeft men ten noorden van Doel ‘het Verdronken Land van Saeftinghe’. Dat kan men nog duidelijk zien rond de Doelpolder aan de overgebleven dijkstructuur die vroeger het eiland zijn vorm gaf. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het volledige gebied geïnundeerd door de Spanjaarden. Enkel Doelpolder hield stand en was daarom een geliefde pleisterplek in de oorlogshandelingen. Naar aanleiding van het Twaalfjarig bestand hebben in 1613 rijke families uit Antwerpen Doelpolder opnieuw ingedijkt en is Doel in zijn huidige vorm aangelegd.

Doel is bijzonder door het dambordpatroon waarin de straten zijn aangelegd. Niet alleen het dorp maar ook de wegen van het vroegere eiland volgen dit dambordpatroon. Doel is één van de eerste voorbeelden van stadsplanning in dambordpatroon in Noord-Europa, een urbanisatieplan dat voornamelijk in Nederland ingang vond in de 17e eeuw en dat door de Nederlanders is geïmporteerd naar Amerika, met als bekendste voorbeeld New York. In die periode werden ook het Hooghuis en de Scheldemolen gebouwd, beide beschermde monumenten. De molen is de oudste (!) stenen windmolen van het land (1611) én de enige windmolen op een zeedijk. Het barokke Hooghuis (1613/1643) wordt geassocieerd met de entourage van de beroemde 17de eeuwse Antwerpse schilder Pieter Paul Rubens.

De Molen
De stenen windmolen van Doel (1611)

Het dorp bezit ook een een getijdenhaven met een originele 19e eeuwse afwateringssluis of spuikom. In het verleden werd Antwerpen via dit haventje bevoorraad met gerst en aardappels uit de polders. Hieruit is Flandria ontstaan, een beroemde Antwerpse rederij die nog steeds toeristische Scheldecruises organiseert. Vandaag doet het haventje dienst als jachthaven en is ze het tafereel van de Scheldewijdingsfeesten die sinds de jaren ’70 elk jaar in augustus doorgaan.

Scheldewijding
De jaarlijkse Scheldewijding in Doel

Voor een klein dorp als Doel, zijn er in verhouding zeer veel mooie en waardevolle gebouwen terug te vinden. Om er een aantal te noemen: de kerk, de pastorij, het gemeentehuis, een aantal dokterswoningen en verscheidene herenhuizen. Veel waardevol erfgoed is tussen 2006 en 2009 gesloopt door de Maatschappij Linkerscheldeoever.

Het ‘Eylandt den Doel’ is volledig omringd door oude zeedijken. Deze zijn sinds de 15e eeuw nagenoeg onaangetast gebleven en herbergen een unieke historische, landschappelijke en botanisch rijkdom. Het landschap wordt verder gekenmerkt door de pittoreske dijkgehuchten Saftingen, Rapenburg, Zoetenberm en Ouden Doel. In de Doelpolder, Luyspolder, Prosperpolder, Nieuw Arenbergpolder en Oud Arenbergpolder zijn verschillende waardevolle hoeves terug te vinden zoals Hof ter Walle.

Ferrariskaart
Ferrariskaart van Doel (circa 1775)

Het dorp speelde een rol in de Keteloorlog (1784), de Tweede Wereldoorlog en andere historische gebeurtenissen.

Doel ligt centraal tussen de toeristische trekpleisters en erfgoedsites Fort Liefkenshoek, Lillo en Prosperpolder, allen verbonden met elkaar via de overzetdienst Doel-Lillo die vanaf Pasen tot eind september ieder weekend gratis vaart.

 

Indien Doel verdwijnt, wat zal er gebeuren met het erfgoed?

De Vlaamse regering is voorstander om de drie beschermde monumenten van Doel te verplaatsen: de Scheldemolen, het Hooghuis en het orgel van de kerk. Een definitieve locatie is niet vastgelegd, maar de voorkeur van het gemeentebestuur van Beveren gaat uit naar Prosperpolder. Daar zou dan een mini-Doel komen op zijn ‘Bokrijks’.

De EGD&P, en samen met haar de ganse erfgoedwereld, verzet zich tegen de verplaatsing van erfgoed. Vanaf het ogenblik dat erfgoed uit zijn context wordt weggerukt, verdwijnt ook de waarde ervan. Het Openluchtmuseum Bokrijk is helaas de facade van de blinde afbraakwoede in ons land sinds de jaren ’60 van vorige eeuw, een donkere bladzijde in ons erfgoedverleden. En daar wil toch niemand die het ernstig meent met erfgoed voor tekenen?

Hooghuis (Doel)
Het Hooghuis (Doel)

Het lijkt er op dat Doel wordt beroofd van zijn erfgoed, nog vóór de definitieve beslissing over Doel gevallen is. Om een voorbeeld te geven: begin februari 2011 heeft de gemeente Beveren zonder enige aanleiding besloten om het oud-strijdersmonument van de RAF aan het haventje van Doel te verplaatsen. Dit monument is niet beschermd, maar er liep een klasseringsprocedure. Als drogreden werd aangehaald dat protestacties de jaarlijkse herdenking zouden hebben verstoord. Een pertinente leugen. De oud-strijdersverenigingen in Groot-Brittannië en België hebben geprotesteerd tegen de beslissing om het monument te verplaatsen. Zij beschouwden het als een belediging aan het adres van de oudstrijders uit WO II.

Op 28 maart 2011 om 4u 's nachts is het monument onaangekondigd en in allerijl verwijderd. Enkel de obelisk en de gedenkplaten zijn meegenomen. De sokkel is daarna in zijn geheel vernietigd. De gemeente Beveren heeft na verder aangezweld protest beslist om het monument te verplaatsen naar de Scheldedijk ten noorden van de Kerncentrale Doel, een "compromisoplossing". Eerst had de gemeente beslist het monument naast de kerk van Prosperpolder te plaatsen maar daarvoor kreeg de gemeente geen toestemming van de kerkfabriek. Begin juli 2011 werd het monument ingewijd door een grote delegatie geleid door burgemeester Van De Vijver. Nu staat het Brits Monument ergens 'in the middle of nowhere' op de Scheldedijk. Staan het Hooghuis, de Scheldemolen en het orgel van de kerk hetzelfde lot te wachten?

Afbraak van het Brits Monument
Afbraak van het Brits Monument

Is het niet-beschermde erfgoed van Doel gedoemd te verdwijnen? Veel erfgoed is nooit beschermd geworden omwille van de problematiek rond Doel, die al sinds de jaren '60 bestaat. Nieuwe beschermingsprocedures zijn reeds jaren uitgesloten, ondanks dat veel erfgoed zeker het beschermen waard is. De reden hiervoor is dat zowel de Vlaamse overheid als de haven dit niet wensen. De Vlaamse overheid wenst het beschermde erfgoed te verplaatsen wat hen gezichtsverlies bespaart. De haven wenst het beschermde erfgoed als probleem te neutraliseren en zien in verplaatsing een goede oplossing. Indien nieuw erfgoed beschermd zou worden, wordt het kostenplaatje te groot voor zowel de Vlaamse overheid als voor de haven. Om die reden worden nieuwe beschermingen geblokkeerd en dreigen deze gebouwen voor altijd te verdwijnen.

 

Is er een alternatief ?

De EGD&P heeft een duidelijke visie en wil daar voor strijden. In januari 2009 bezetten activisten het ‘Hof ter Walle’, een historische boerderij uit de 18e eeuw. De hoeve was gedoemd te verdwijnen voor de aanleg van een tijdelijk natuurgebied. Dit natuurgebied moet natuurwaarden compenseren, die verdwenen wegens de aanleg van het Deurganckdok. Actie, lobbywerk van de academische wereld en een petitie waarop in 48 uur meer dan 1000 mensen intekenden, deed de Vlaamse regering twijfelen. Er werd een studie besteld bij het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE). Deze studie wees uit dat het Hof ter Walle van zeer grote erfgoedwaarde is. Naast deze hoeve werden omwille van hun grote erfgoedwaarde trouwens nog eens 15 hoeves geselecteerd in bedreigd gebied. Van de 16 waren er maar 8 opgenomen in de Inventaris voor bouwkundig erfgoed.

Hof ter Walle
Hof ter Walle

Een grondig onderzoek dringt zich op. Dit moet kaderen in een duurzaam ontwikkelingsplan waarmee alle betrokkenen zich kunnen identificeren. De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder heeft een eerste aanzet gedaan met het document ‘de Hub Doel-Lillo’. Dit document baseert zich op de Conventie van Faro en het Nederlandse beleid (Nota Belvedere, 1999) waarbij reeds meer dan 10 jaar rekening gehouden wordt met erfgoed in ruimtelijk beleid. Samen met Doel 2020, KunstDoel en 100 erfgoedverenigingen in binnen- en buitenland staat de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder voor een alternatief dat zachte en harde waarden integreert. De Scheldedorpen Doel en Lillo kunnen de link, de 'hub', zijn tussen de harde waarden van stad en haven en de zachte waarden van de open ruimte van de polder met kleine historische dorpen en natuurlijk, agrarisch en cultureel erfgoed. Zachte waarden en harde waarden vullen elkaar aan en brengen duurzame welvaart in de regio door het aanzwengelen van toerisme en andere toegevoegde waarde in bijvoorbeeld landbouw, wellness, haven- en Scheldetoerisme, kunst-, natuur- en erfgoedbeleving.


 

 
         
ontwerp & ontwikkeling: www.stipdc.com